ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

Cestovná agentúra SPIRIT Travel s.r.o. k osobným údajom klientov pristupuje zodpovedne a dodržiava pravidlá stanovené platnou európskou legislatívou, čím primerane chráni osobné údaje svojich klientov.
Podľa uvedeného Nariadenia Vás týmto informujeme o nasledovných skutočnostiach:

1) Prevádzkovateľ osobných údajov:

Cestovná agentúra SPIRIT Travel s.r.o. je spoločnosť založená a existujúca podľa slovenského práva, so sídlom Gróner 3739/46, Bardejov, 085 01, IČO: 36712094, zapísaná v OR OS Prešov, odd.: Sro, vl. č.: 18092/P, s prevádzkou na Radničnom námestí 25, Bardejov, 085 01 (ďalej len „Spoločnosť“)

2) Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Adresa na zasielanie písomností: Radničné námestie 25, Bardejov, 085 01

Telefonický kontakt: +421 54 472 62 73, 0911 142 575

Emailový kontakt: info@spirit-travel.sk

webové sídlo: www.spirit-travel.sk

3) Účely a právne základy spracúvania osobných údajov klientov:

Spoločnosť SPIRIT Travel s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov (objednávateľov služieb cestovného ruchu) a zástupcov klientov na nasledovné účely:

 • Hlavným účelom spracúvania osobných údajov je sprostredkovanie služieb cestovného ruchu, najmä zabezpečenie zájazdu, ktorý je predmetom uzatvorenej Zmluvy o obstarávaní zájazdu. Právnym základom na takéto spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvy, resp. oprávnený záujem pre spolucestujúcich, resp. cestujúcich, v prospech ktorých bola zmluva uzatvorená.
 • Spracúvanie osobných údajov na účel vybavovania prípadných reklamácií, kde právnym základom je zákonná povinnosť spoločnosti založená osobitným predpisom.
 • Spracúvanie osobných údajov na účel vedenia účtovnej agendy a archivácie. Právnym základom je zákonná povinnosť spoločnosti založená osobitným predpisom.
 • Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa napr. pri obhajobe právnych nárokov vyplývajúcich zo zmluvy alebo pri vymáhaní pohľadávok.
 • Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely – zasielanie newsletterov a špeciálnych ponúk. Súhlas na marketingové účely je dobrovoľný a kedykoľvek odvolateľný.
 • Spracúvanie osobných údajov na zaslanie vyžiadaných ponúk – zasielanie pravidelných alebo nepravidelných ponúk na základe žiadosti dotknutých osôb. Súhlas na zasielanie ponúk je dobrovoľný a kedykoľvek odvolateľný.
 • Spracúvanie osobných údajov návštevníkov fanúšikovskej stránky na Facebooku a Instagrame. Súhlas poskytujú dotknuté osoby prostredníctvom využívania platformy Facebook a Instagram, ktorý je dobrovoľný a kedykoľvek odvolateľný. Podrobnejšie informácie: https://www.facebook.com/about/privacy/update

4) Kategórie dotknutých osobných údajov:

a) vyhľadávanie na webe

– lokalita

– IP adresa

– operačný systém

– prehliadač

– príchodová stránka/priama návšteva

b) žiadosť o vypracovanie ponuky

– lokalita

– IP adresa

– meno a priezvisko

– e-mailová adresa

– telefón

– vek cestujúcich maloletých a mladistvých osôb

c) objednanie zájazdu

– lokalita

– IP adresa

– meno a priezvisko

– e-mailová adresa

– telefón

– meno a priezvisko objednávateľa a cestujúcich

– dátumy narodenia účastníkov

– adresy bydliska účastníkov

d) údaje, ktoré môžu byť dožiadané

– štátne občianstvo cestujúcich

– číslo pasu/ID karty

– sken pasu (vybavenie vstupných víz)

– obmedzenia pre nástup a výstup z dopravného prostriedku

– požiadavky na špeciálne vybavenie ubytovacieho zariadenia

– požiadavky na dietetickú stravu počas prepravy a pobytu

– požiadavky na asistenciu

– iné zdravotné obmedzenia cestujúcich

– rodné číslo (vybavenie víz)

– údaje o bankovom účte (vrátky, preplatky, reklamácie, identifikácia platby)

– údaje o poskytnutom ošetrení a zdravotnom stave pre potreby likvidácie poistnej udalosti, resp. uzatvorenie poistnej zmluvy

– fotografie cestujúcich (vybavenie vstupných víz)

e) pre potreby marketingových aktivít

– informácie o navštívenej krajine, rozsahu služieb, termíne, cene

5) Príjemcovia osobných údajov:

Osobné údaje sú poskytované výhradne zmluvným dodávateľom požadovaných služieb cestovného ruchu – dopravcovia, partneri zabezpečujúci ubytovanie a stravu, zabezpečovateľom poistenia a asistenčných služieb a poskytovatelia objednaných doplnkových služieb cestovného ruchu.

6) Prenos osobných údajov do 3. krajín:

K prenosu osobných údajov do tretích krajín dochádza, vždy len v nevyhnutnom rozsahu, v prípade možnosti v šifrovanej podobe pri zachovaní podmienok GDPR.

7) Doba uchovávania osobných údajov

Podľa účelu, na ktorý sa osobné údaje spracovávajú. Minimálne však na dobu 2 roky od využitia zakúpenej služby alebo uskutočnenia zájazdu, maximálne na dobu vyžadovanú príslušným osobitným zákonom. V prípade udelenia súhlasu so spracovaním na marketingové účely na dobu 5 rokov resp. do odvolania tohto súhlasu.

8) Práva dotknutej osoby:

 • právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú – právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov,
 • právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú,
 • právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, v prípade, že sú splnené podmienky na ich výmaz a ďalej neexistuje zákonná povinnosť resp. oprávnený záujem na ich ďalšie spracúvanie,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a to na účel marketingu,
 • právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ak tomu nebránia žiadne zákonné prekážky,
 • právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. +4212 32313220, www.dataprotection.gov.sk.

Vyššie uvedené práva máte ako dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti. Dotknutá osoba je povinná oznámiť prevádzkovateľovi, všetky zmeny v jej osobných údajoch a to bezodkladne po ich zmene.

9) Informácie o zdroji osobných údajov:

Všetky osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby poskytuje samotný klient pri objednávaní služby, resp. uzatváraní zmluvného vzťahu vo vlastnom mene, alebo ako písomne poverený zástupca.

 

Platné od 25.5.2018

Chcete viac?

Víza, cestovné poistenie, tématické pobyty...